AKTORIAI SAULIUS ir JOKŪBAS BAREIKIAI
23 liepos, 2024
Kaunas
Marijonų vienuolyno kiemelis prie Šv. Gertrūdos bažnyčios
AKTORIAI  SAULIUS ir JOKŪBAS BAREIKIAI

When

23 liepos, 2024    
7:30 pm - 9:00 pm

Event Type

KVIEČIA !

Tradicinis – kasmetinis renginių ciklas „GERTRŪDOS VASARA 2024 m.“

AKTORIAI

Saulius ir Jokūbas Bareikiai 

„Autorinių dainų vakaras“

         Liepos 23 d. 19.30 val.

                            Marijonų vienuolyno kiemelyje prie Šv.Gertrūdos Bažnyčios

(įėjimas iš Laisvės al. 101, Kaunas)

         Retai scenoje kartu susitinkantys aktoriai, Saulius ir Jokūbas Bareikiai  – tėvas ir sūnus, visus bardų muzikos gerbėjus kviečia į autorinių dainų vakarą.

Sau­lius pa­si­da­li­jo is­to­ri­ja apie due­to at­si­ra­di­mą. „Mus su­kū­rė Vir­gis Sta­kė­nas, pa­kvie­tęs į sa­vo fes­ti­va­lį“, – tei­gė S. Ba­rei­kis. Iš pra­džių ne­įsi­vaiz­da­vę sa­vęs kar­tu sce­no­je, da­bar ak­to­riai su­ren­gia ke­lis kon­cer­tus per me­tus, tad iš­girs­ti juos gro­jan­čius due­te yra ma­lo­ni ga­li­my­bė. Il­gą lai­ką Jo­kū­bo kū­ry­ba „slė­pė­si“ stal­čiu­je. Ta­čiau šian­dien šie du ta­len­tin­gi vy­rai tu­ri bend­rą  prog­ra­mą, ku­rio­je žiū­ro­vai ga­li pa­sik­lau­sy­ti au­to­ri­nių Sau­liaus ir Jo­kū­bo dai­nų.

Taigi visus norinčius išgirsti šį neeilinį duetą, kviečiame į Marijonų vienuolyno kiemelį prie Šv. Gertrūdos bažnyčios  liepos 23 d. 19:30  val. ir geras vakaras bus tikrai garantuotas.